ontwikkeling van organisaties

ontwikkeling van organisaties

Er wordt steeds meer van organisaties gevraagd. De resultaten staan onder druk en de eisen voor een effectieve klantbediening worden steeds hoger. Klanten zijn mondiger en weten precies wat ze willen. Dit vraagt voor uw organisatie naar een goed functionerende bedrijfsvoering die blijvend kan voldoen aan de ontwikkelingen in de markt.

Een optimale integrale bedrijfsvoering draagt structureel bij aan de verbetering van interne processen en externe klantbediening met een verbeterende  performance van uw organisatie. Door de juiste informatie binnen uw organisatie vast te leggen en hierop te sturen, processen te optimaliseren en gaan sturen op het continue verbeteren van processen kan uw organisatie blijvend voldoen aan de ontwikkelingen in de markt.

Tijdelijk management en projectmanagement kunnen goed ingezet worden om veranderingen in gang te zetten en ook tot bloei te laten komen.

Integrale Bedrijfsvoering

Integrale bedrijfsvoering vraagt om:
• Een heldere visie & strategie van uw organisatie waarbij de klant centraal staat
• Een organisatie inrichting afgestemd op uw visie & strategie
• Een ingericht en functionerend procesmanagement om continue te kunnen verbeteren
• Een heldere integrale besturing van uw organisatie die ondersteunend is aan het realiseren van uw visie & strategie

Meer van hetzelfde werkt niet!

Enkelvoudige oplossingen gaan niet werken.
Problemen worden vaak beperkt geanalyseerd waardoor de verbetering niet het gewenste effect heeft.

Een verandering van één onderdeel heeft effect op andere onderdelen. Wat voor het ene probleem een goed idee leek, daar wordt het andere probleem juist erger van.

Wij werken vanuit een integraal business model om verbeteringen optimaal te realiseren, omdat wij van mening zijn dat enkelvoudige oplossingen niet werken.

Verder kijken dan het strategisch plan

De klant centraal
De klant centraal, dat is het uitgangspunt van het businessmodel van CT., met als gedachte dat het bestaansrecht van een organisatie wordt bepaald door de klanten.

Om de continuïteit van een organisatie te waarborgen is het van belang dat een organisatie waarde creëert. Het is van belang te bepalen wie precies de klanten zijn en wat het waardebod voor deze klanten is. Vervolgens moet het waardebod zo worden georganiseerd dat het ook echt wordt wordt gerealiseerd. Als je niet na kunt komen wat je naar de klanten belooft, heeft dit grote impact op je reputatie.

Wij begeleiden organisaties bij de door ontwikkeling van hun visie en strategie en het opstellen van de daaruit voortkomende plannen.

Hierbij gebruiken wij de denkkracht van de medewerkers binnen de organisatie en de klanten.
Wij zijn van mening dat je plannen het beste kunt ontwikkelen met degenen die er het meest verstand van hebben: medewerkers, shareholders en klanten. Onze aanpak begint altijd bij het bepalen van de toegevoegde waarde van uw organisatie in uw omgeving.

Hiervoor worden workshops georganiseerd waarin uw organisatie opnieuw in contact komt met de klanten, shareholders en medewerkers.

Wat je belooft moet je ook doen!
Om het waardebod ook echt waar te maken is het van cruciaal belang om de interne organisatie af te stemmen op het waardebod voor de klanten. Het waardebod bepaalt uiteindelijk hoe de organisatie er van binnen uit ziet. Dit houdt in dat de structuur, cultuur, mensen en technische systemen (technologie) allemaal in lijn worden gebracht met het geformuleerde waardebod.

De organisatie inrichting is bepalend voor de wijze waarop klanten de organisatie ervaren, medewerkers zich gedragen en het management zijn verantwoordelijkheid kan nemen.

Wij begeleiden organisaties bij het inrichten van hun organisatie om de beloftes aan de klanten, stakeholders en medewerkers waar te kunnen maken. Hierbij kijken wij naar waar de organisatie staat, wat de cultuur is en zoeken daarbij naar een juiste balans tussen de technische procesinrichting en de ‘zachte’ aspecten van de organisatie.

Flexibiliteit van uw organisatie is het sleutelwoord om blijvend te kunnen voldoen aan de steeds veranderende omgeving. Dit vraagt om een degelijke koppeling van uw strategie aan het managen van processen om de totale bedrijfsvoering continue te verbeteren.

Wij begeleiden organisatie bij het inrichten van procesmanagement en continue verbeteren. Procesmanagement is geen geïsoleerde activiteit die los staat van andere projecten of interventies maar een integrale filosofie over houding, gedrag en besturing.

Geen symptoombestrijding, wel duurzame oplossingen

Wij gaan niet voor symptoombestrijding maar zoeken naar een duurzame oplossing voor uw organisatie.

Hiervoor starten wij eerst met een grondige analyse die wij samen met de medewerkers binnen uw organisatie oppakken. Omdat wij van mening zijn dat medewerkers die dagelijks bezig zijn met hun werkzaamheden het beste weten wat er niet goed gaat en wat hiervan de oorzaak is.
Wij zijn van mening dat het leidinggevende kader een heel belangrijke rol heeft bij het doorvoeren van procesverbeteringen en het bereiken van continue verbetering:
• Leidinggevende denkt in processen en niet in hokjes en losse onderdelen
• Gebruik van stuurinformatie en hierop proactief te handelen
• Oprechte interesse in de wijze van uitvoering van de taken door medewerkers
• Verantwoordelijkheden zoveel mogelijk bij medewerkers beleggen
• Feedback is onderdeel van de cultuur.
• Leidinggevenden sturen op gedrag van medewerkers.

Integrale besturing

Uitgangspunt van het businessmodel van CT is integrale besturing. Integrale besturing betekent dat aan alle aandachtgebieden (Structuur, Cultuur, Mensen en Technische systemen) in samenhang leiding en sturing wordt gegeven, zodanig dat op alle niveaus binnen de organisatie wordt voldaan aan het waardebod.

Het gaat om de verbanden die er zijn tussen verschillende aandachtsgebieden. De verbanden zijn de bloedsomloop van de organisatie.

Wij begeleiden organisaties bij het inrichten van de besturing.

hoe kunnen we u helpen?

Neem contact met ons op om meer te weten te komen over ons en onze werkwijze.

Samen met Arjen Jansen hebben we bij Wiertsema en Partners B.V. een nieuw systeem van functiewaardering en salariëring ingevoerd. Ik ben zeer tevreden over de deskundigheid en de samenwerking met CT, ook in de communicatie met de OR, het MT en met medewerkers.

Lous Miedema
Manager HR, Wiertsema en Partners

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?