Verwarde Personen in Drenthe

Aanpak

De laatste tijd is er meer aandacht voor de geïntegreerde zorg voor verwarde personen. Vaak blijkt dat de zorg tekort schiet door fragmentatie, gebrek aan regie en samenwerking. De ministeries van VWS en VenJ en de VNG hebben dan ook met elkaar afgesproken dat alle gemeenten en regio’s per 1 oktober 2018 beschikken over een goed werkende sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag.

De aanpak voor personen met verward gedrag is in Drenthe opgestart vanuit het Bestuurlijk Veiligheidsoverleg Drenthe (BVD). Sinds 1 maart 2017 biedt een spoedpoli crisisopvang voor personen bij wie sprake is of lijkt te zijn van acute psychiatrische problematiek. Vanaf augustus 2017 is er speciaal ambulancevervoer voor mensen met verward gedrag en psychische problemen (psycholance). Psycholance en spoedpoli zijn het sluitstuk van een keten voor personen met verward gedrag.

Keten

De keten begint in elke gemeente in de wijken en dorpen bij de professionals die daar (al dan niet in teams) werkzaam zijn. Het tijdig signaleren van dreigende ontsporing en het bieden van ondersteuning en zorg op maat vraagt om samenwerking tussen politie, hulpverleners, welzijnswerkers, woningcorporaties en gemeente. De Drentse gemeenten hebben dan ook besloten om de aanpak voor personen met verward gedrag onder de verantwoordelijkheid te brengen van het Portefeuillehoudersoverleg Gezondheid & Welzijn van de Vereniging van Drentse Gemeenten.

Quick Scan

De Drentse gemeenten hebben gezamenlijk bij ZonMw een subsidie aangevraagd en gekregen om de hiaten en verbeterpunten in de totale keten op te sporen. Willemijn Kemp  heeft hiervoor een quickscan uitgevoerd. De gemeenten zullen met de resultaten een plan van aanpak opstellen.

Deelprojecten

Na toekenning van verschillende subsidies zijn diverse deelprojecten van start gegaan.

Het zijn:

  • Het maken van een model-plan van aanpak voor de Drentse gemeenten, op grond waarvan ze het beleid Verwarde Personen  in de eigen gemeente vorm kunnen gaan geven
  • Het inventariseren van en doen van voorstellen hoe de tijdelijke acute opvang in Drenthe beter geregeld kan worden
  • Het introduceren van het Mental Health First Aid gedachtengoed, waarbij in de gemeenten cursussen gegeven kunnen worden die direct betrokkenen helpen hoe ze met mentaal ongemak kunnen omgaan en hoe stigma te verminderen
  • Het inventariseren van de provinciale meldpuntfuncties voor acute vragen en het doen van voorstellen voor stroomlijning
  • Het beschikbaar maken van de ervaringen van het programma Optimaal Leven ten behoeve van de problematiek verwarde personen
  • Het leveren van een bijdrage aan de werking van de Spoedpoli en de Psycholance voor de doelgroep Verwarde Personen

Willemijn Kemp en Arjen Jansen zijn van deze deelprojecten projectleider of leveren een structurele bijdrage.