Project Samen Zorgen voor Kwetsbare Inwoners in Hoogeveen

Het project

Hoogeveen wil kwetsbare inwoners beter in beeld brengen en meer hulp- en ondersteuning op maat bieden. Dat vraagt om voortdurende afstemming tussen hulpverleners en organisaties. Wij willen de signalering van kwetsbare inwoners en de samenwerking tussen hulpverleners organiseren rond de huisartsenpraktijk (medisch domein) en op wijk- en dorpsniveau (sociaal domein).

 

Op wijk- en dorpsniveau gaan de wijkteams daarin een centrale rol vervullen. Om kwetsbare inwoners in wijken en dorpen tijdig in beeld te brengen en om bij meervoudige problemen de hulpverlening beter af te stemmen en te bewaken willen we de bestaande wijkteams verder versterken en doorontwikkelen. Het wijkteam gaat de spil worden van de hulpverlening aan kwetsbare inwoners.

 

Deze ontwikkeling wordt opgepakt als een project. Het project is gestart in februari 2020 en loopt door tot in 2021

 

Doelen

We richten ons op het verbeteren van de samenwerking van alle hulpverleners op het gebied van welzijn, veiligheid, wonen en zorg.

Onze doelstellingen zijn:

  • Op tijd de juiste hulp en zorg bieden
  • Hulpverleners rondom een cliënt of gezin werken effectief samen: niemand valt meer buiten de boot
  • Verbeteren van de kwaliteit van de begeleiding en zorg door de integrale blik en zorg en begeleiding
  • Meer de eigen kracht van mensen zelf en hun omgeving inzetten mensen dragen zelf maximaal bij aan de oplossing: destigmatisering, ontmedicaliseren, inzetten van ervaringsdeskundigheid en meer eigen regie

 

Doelgroepen

In het project zijn meerdere doelgroepen: ouderen, volwassenen en jeugdigen. In overleg met de deelnemers uit deze doelgroepen wordt per doelgroep en per werkgebied samen een passende manier van werken verder vormgegeven.

 

Werkwijze

 

Er gaat al heel veel goed in de wijkteams. We willen gaan werken aan het uitbouwen van de spilfunctie van de teams. Dat doen we samen met alle betrokkenen: de managers van de betrokken organisaties, maar vooral ook met de hulpverleners en leden van de wijkteams zelf, met betrokken hulpverleners en inwoners. We gaan vooral dóen!

 

Innovatie

 

Het project is gericht op innovatie van zorg en welzijn. We gaan samen aan de slag met slagvaardig rol- en stigma- doorbrekend werken.

Samen gaan we ook op zoek naar nieuwe manieren van werken zoals bijvoorbeeld de Buurtcirkel, Herstelacademie of Maatjesproject en het versterken van voorliggende (wijk- en dorps)voorzieningen.

 

Meer weten?

Bel of mail met Arjen Jansen